Xosé Bieito Arias Freixedo

Filoloxía Galega e Portuguesa | Profesor Titular de Universidade


bieito_ariasDatos de contacto
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas, s/n
E-36310 Vigo
Despacho: A 30 | Virtual: 166 (WAkFmbmm)
Teléfono: (+34) 986 81 20 75 | Fax: 986 81 23 80
Correo electrónico: freixedo@uvigo.es
BIDI | Academia


DOCENCIA

As titorías serán virtuais e deberán ser concertadas directamente na aula co profesor ou por medio do correo electrónico.

Investigación

Liñas chave: literatura medieval galego-portuguesa, crítica textual e edición de textos.

Publicacións destacadas

 • Xosé Bieito Arias Freixedo. 2020. “Trobar mal, malas cantigas, dizer mal, jugar de palabra. Refexións sobre a (errada) identifcación das cantigas de escarnio e mal dizer co concepto ‘jugar de palabra’ do Título IX da Partida II”. Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática. Déborah González (ed.). (pp. 11-36) eISSN: 2695-3951
 • Xosé Bieito Arias Freixedo. 2020. “Pasaxes manuscritas problemáticas: conservación vs. emenda na edición de textos trobadorescos”, Verba. Anuatio galego de filoloxía, 47, ISSN 0210-377X.
 • Bieito Arias Freixedo. 2019. “Da materia paleográfica á edición: algunhas notas ao fío da transcrición do cancioneiro da Biblioteca nacional de Portugal e do Cancioneiro da Vaticana”. Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico. Vol. I. Coordinado por Isabella Tomassetti. Edición de Roberta Alviti, Aviva Garribba, Massimo Marini, Debora Vaccari. Cilengua: San Millán de la Cogolla.
 • Xosé Bieito Arias Freixedo. 2018. “Areas movedizas. Problemas de edición das cantigas de Martin Codax”. The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax. The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval. Edited by Alexandre Rodríguez Guerra & Xosé Bieito Arias Freixedo. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam/Philadelphia. pp. 119-136. ISBN 978 90 272 0139 3 (Hb) ISBN 978 90 272 6358 2 (e-book)
 • Xosé Bieito Arias Freixedo. 2017. Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual. Frank & Timme, Berlín. (pp. 1-430) ISBN 978-3-7329-0086-2 / ISSN 2194-752X
 • Xosé Bieito Arias Freixedo. 2016. “Arredor de boudanha: unha nova proposta de edición e interpretación da cantiga Joan Rodriguiz foi esmar a Balteira (B 481, V 64), de Afonso X”. Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 43, pp. 421-429. ISSN 0210-377.
 • Xosé Bieito Arias Freixedo. 2016. “Unha nova proposta de lectura e interpretación para o v. 9 da «cantiga da guarvaia»: des aquelha vs. de saquelha”. Revista Galega de Filoloxía, 17, pp. 11-31. ISSN 1576-2661, ISSN-e 2444-9121
 • Antoloxía da lírica galego-portuguesa, Vigo: Edicións Xerais, 2003.
 • As cantigas de Roi Fernandiz de Santiago, Vigo: Servizo de publicacións da Universidade de Vigo, 2010 [edición en CD] .
 • Antoloxía da poesía obscena dos trobadores galego-portugueses, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 1993.
 • Historia da Igrexa de Iria, manuscrito do século XVIII, Vigo: Vicerreitoría de Extensión Universitaria, 2011.
 • “Ambigüidade e equívoco nas cantigas de amor”, en O Cancioneiro da Ajuda cen anos despois, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2004, pp. 373-401.

+info