Xosé Bieito Arias Freixedo

Filoloxía Galega e Portuguesa | Profesor Titular de Universidade
bieito_ariasDatos de contacto
Facultade de Filoloxía e Tradución
Praza das Cantigas s/n
E-36310 Vigo
Despacho: A 30
Teléfono: (+34) 812075 | Fax: 986812380
Correo electrónico: freixedo@uvigo.es
Web: https://uvigo.academia.edu/XoséBieitoAriasFreixedo

Docencia

2018/2019

Titorías

2018/2019

Investigación
Liñas principais: Literatura medieval galego-portuguesa; Crítica textual e edición de textos.
Investigador do grupo GAELT (FG3) da Universidade de Vigo;
Investigador do proxecto Glosario da poesía profana medieval galego-portuguesa (http://glossa.gal)
Coeditor da revista electrónica Locus Criticus

Publicacións máis destacadas
Antoloxía da lírica galego-portuguesa, Vigo: Edicións Xerais, 2003.
As cantigas de Roi Fernandiz de Santiago, Vigo: Servizo de publicacións da Universidade de Vigo, 2010 [edición en CD] .
Antoloxía da poesía obscena dos trobadores galego-portugueses, Santiago de Compostela: Edicións Positivas, 1993.
Historia da Igrexa de Iria, manuscrito do século XVIII, Vigo: Vicerreitoría de Extensión Universitaria, 2011.
“Ambigüidade e equívoco nas cantigas de amor”, en O Cancioneiro da Ajuda cen anos despois, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2004, pp. 373-401.

Outras publicacións
http://webh03.webs.uvigo.es/bieito-arias-freixedo-2/