Bieito Arias Freixedo

Escolma de publicacións:

As cantigas de Johan de Cangas, Vigo: Universidad de Vigo, 1998

“‘En vós mostrou El seu poder’. A poética hiperbólica das cantigas de amor galego-portuguesas”, en Revista Signum, vol. 13, nº 2, 2012.

“Elos dunha longa cadea. Pervivencia e variacións dalgúns motivos eróticos medievais na poesía galega de tradición oral”, en Sementar para os que veñan. Homenaxe Camiño Noia. Vigo : Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2012, pp. 45-65.

“Espelho (deformante) da cavalaria. Personagens e comportamentos anticorteses nas cantigas de escarnho e maldizer”, en E fizerom taes maravilhas… Histórias de cavaleiros e cavalarias, (Márcia Mongelli, ed.), Editorial Ateliê, São Paulo, Brasil, 2012.

“Denominacións metafóricas dos órganos sexuais femininos, vinculadas ao campo
sémico do aloxamento, nas cantigas de escarnio e maldizer”, en Lingua, texto, diacronía, Estudos de Lingüística Histórica, Leticia Eirín e Xoán López (eds.), Revista Galega de Filoloxía, Monografía 9, 2014, pp. 33-58.

“Do paradigma como guía á tentación do paradigma”, en A edición da lírica trobadoresca en Galiza. Ed. de Ferreiro, M. / Martínez Pereiro, C. P. / Tato Fontaíña, L., A Coruña: Baía Ediciones, 2008.

‘E ja quites son los mans’, Nota paleográfica sobre o v. 4 da cantiga B 454 de D. Garcia Mendiz d’Eixo”, en Revista Galega de Filoloxía, nº 5, 2004, pp. 165-169.

-“A importancia do manuscrito” en (Dis)cursos da escrita. Estudos de Filología Galega ofrecidos en memoria de Fernándo R. Tato Plaza (R. Álvarez e A. Santamarina, Eds.), A Coruña: Biblioteca Filológia Gallega / Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2004, pp. 65-70.

“¿E u era? ¿A clave da cantiga de Meendinho?” en Boletín Galego de Literatura, vol. 24, 2000, pp: 77- 82.

“Sobre o refrán da cantiga de Meendinho. Análise das varias hipóteses de lectura”, en Actas do Congreso O mar das cantigas, M. Brea (ed.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1997, p. 5-18.

“O motivo do casamento da senhor nas cantigas de amor” en Homenaxe a Ramón Lorenzo, (Dieter Kremer, Ed.), Vigo: Galaxia, 1998.