Ana María Iglesias Álvarez

Filoloxía Galega | Profesora contratada doutora


Datos de contacto
Facultade de Educación e Traballo Social
R / Doutor Temes, s/n
32004 Ourense
Despacho: 2.B.12
Teléfono: (+34) 988 38 71 46
Correo electrónico: anaiglesias@uvigo.es | anaiglesias7c@gmail.com
BIDI | ORCID


DOCENCIA

Investigación

Liñas chave: sociolingüística, didáctica de linguas.

Membro do proxecto Contacto, cambio lingüístico e ideoloxía en contextos de minorización lingüística, financiado polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades e cuxa IP é Elisa Fernández Rei (USC).

Publicacións destacadas

 • Lara Domínguez Araújo e Ana Iglesias Álvarez (2019): “Factores que inflúen na escolla do galego como lingua de traballo na interpretación en Galicia: análise sociolingüística dunha traxectoria profesional”, Galicia 21 Issue I ’19, 52-73.
 • Valentina Formoso Gosende e Ana Iglesias Álvarez (2018): “Aproximación ao valor simbólico de nomes e apelidos galegos”, en A. I. Boullón (ed.): Antroponimia e lexicografía. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 295-333.
 • Iglesias Álvarez, A., X. Álvarez García, S. Díaz Muñiz (2017): “O estándar galego nas novas xeracións: entre o afastamento e a necesidade”. Revista Galega de Filoloxía. 18. 79-113.
 • Iglesias Álvarez, A., V. Formoso, A. Rial (2017): “Percepción do alumnado galego ante as variedades dialectais propias e alleas”. Verba. 44. 231-270.
 • Iglesias Álvarez, Ana (2017): “Programas de inmersión, mantemento e submersión das linguas en Galicia”. Revista Galega de Educación. 69. 50-57.
 • Iglesias Álvarez, Ana (2016): “Castelanismos e galeguismos. A súa relación co estándar”. Estudos de lingüística galega. 8. 107-125.
 • “‘Eu falo castrapo’ – Actitudes dos adolescentes ante a mestura de linguas en Galicia (estudo piloto)”, Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2013, 169-189.
 • “Cheering the national team in a regional language?: linguistic groups and ethnocultural identity in Spain”, Linguistic Identities, Language Shift and Language Policy in Europe, Leuven – Paris – Walpole: Peeters, 2009, 89-110.
 • “A pervivencia de ideoloxías e prácticas monolingües en sociedades bilingües: o caso galego”, Bilingualism and Education: From the Family to the School, Muenchen: LINCOM EUROPA, 2005, 377-390.
 • Falar galego: “no veo por qué”. Aproximación cualitativa á situación sociolingüística de Galicia, Vigo: Xerais, 2003.
 • “A observación como método de investigación empírica en Lingüística”, Verba, 29, 2002, 329-350

+info