Aquilino S. Alonso Núñez

Escolma de publicacións:

“La metafonía nominal en un habla gallega”. Neuphilologische Mitteilungen, no prelo [2014].

“El vocalismo tónico y los principales fenómenos que lo afectan en un habla gallega del sureste de la provincia de Ourense (España)”. Zeitschrift für Romanische Philologie 130, 3, 2014, 725-753.
Diferenzas e converxencias dialectais dentro do concello de Castrelo do Val”.

Estudos de Lingüística Galega 5, 2013, 5-25.
“El bloque central de Fernández Rei y el habla gallega del ayuntamiento de Castrelo do Val (Ourense, España)”. Quaderni di Semantica XXXIII, 1, 2012, 155-182.

Devecer e a súa etimoloxía“. Estudos de Lingüística Galega 2, 2010, 193-204.

Algunhas consideracións sobre a posición do adxectivo nunha fala galega“. Madrygal 14, 2011, 25-31.

“Las consonantes gallegas y el rotacismo en un habla gallega”. Quaderni di Semantica XXXI, 1, 2010, 113-130

“La sufijación verbal, la circunfijación verbal y la sufijación verbal homogénea en el habla gallega del ayuntamiento de Castrelo do Val (Ourense, España)”. Quaderni di Semantica XXIX, 2, 2008, 343-392.

“El vocalismo átono en el habla gallega del ayuntamiento de Castrelo do Val (Ourense)”. Quaderni di Semantica XXIX, 1, 2008, 119-136.

O xénero do substantivo na fala do concello ourensán de Castrelo do Val“. Verba 34, 2007, 311-331.

“Topónimos compostos de Campobecerros”. Cadernos de Lingua 28, 2006, 121-143.
Contribución ó estudio da fronteira entre os bloques oriental e central no sueste da provincia de Ourense“, en R. Álvarez, F. Dubert e X. Sousa: Dialectoloxía e Léxico. Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega/Instituto da Lingua Galega, 2002, 223-244.

“Os sufixos nominais diminutivos do galego actual”. Verba 27, 2000, 133-174.
Análise formal e significativa do conto de Gonzalo Navaza “Castelos na area”. Boletín Galego de Literatura 20, 1998, 53-61.

Para ver máis publicacións consúltese dialnet.unirioja.net, catálogo da biblioteca da Uvigo e catálogo da biblioteca da USC.