Benigno Fernández Salgado

Escolma de publicacións:

Proceedings of the 4th International Conference on Galician Studies / Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Oxford: Centre for Galician Studies, 1997.

Os Rudimentos da Lingüística Galega: Un Estudio de Textos Lingüísticos Galegos de Principios do Século XX (1913-1936), Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, 2000.

Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega, Vigo: Galaxia, 2004.

El Agricultor: Revista de Agricultura, Santiago: Xestión do Plan Xacobeo, 2007.

“The standaring of Galician: The State of the Art”, Portuguese Studies, 6: 200-213. Modern Humanities Research Association, King’s College. London, 1993. [ISNN: 0267-5315]. [Con H. Monteagudo].

“Sobre a semántica da estandarización”, A Trabe de Ouro, Publicación de Pensamento Crítico, 19: 387-396. Sotelo Blanco. Santiago, 1994. [ISNN: 1130-2674]. [Reproducido en H. Monteagudo (ed.), Estudios de Sociolingüística Galega, pp. 231-247. Galaxia. Vigo, 1995].

Diccionario Elemental Inglés-Galego / Galego-Inglés. Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 1999. [ISBN: 84-8302-417-9]. [Rec.: C. Vidal, A Nosa Terra, 918 (2000): 33; I.M. Palacios, Grial, XXXVIII, 146 (2000):344-346; M.A. Sobrino e B. Varela, Cadernos de Lingua, 21 (2000): 167-172; J.R. Varela Pérez, Viceversa, 6].

Manual de Estilo de O Correo Galego. Editorial Compostela, Santiago, 2001. [Autor e coordinador; con R. Baleirón et al.]. [ISBN: 84-8064-104-5]. [Rec.: X. López, Guía dos Libros Novos, 34: 5].

“Do galego literario ó galego común: o proceso de estandarización na época contemporánea” in H. Monteagudo (ed.), Estudios de Sociolingüística Galega. Sobre a Norma do Galego Culto, pp. 99-177. Galaxia. Vigo, 1995. [ISBN: 84-7154-939-5].[Con H. Monteagudo]. [Recs.: S. Labraña, Grial 126 (1995), 296-299; X.A.L. Dobao, A Trabe de Ouro, 24 (1995), 111-114; B. Varela, Cadernos de Lingua 12 (1995), 109-114; F. Dubert, Verba, 22 (1995), 662-670].

“¿É posible abordar un ‘estraño’?: etimoloxizando ghicho”, in D. Kremer (ed.), Homenaxe a Ramón Lorenzo, vol. 2, pp. 977-1018. Galaxia, Galizien-Zentrum, Consello da Cultura Galega & Universidade de Santiago. Vigo, 1998. [ISBN: 84-8288-233-3].

“The first Galician academy dictionary and its theorical background”, in D. Cram, A. Linn & E. Nowak (eds): History of Linguistics: From Classical to Contemporary Linguistics, vol. 2, pp. 341-355. John Benjamins. Ámsterdam, Philadelphia, 1999. [ISBN: 90-272-4582-7].

“Lingua e publicidade”, in F. Ramos, M. Martín & A. Pena (eds.): Estudios de Comunicación y Derecho, pp. 197-207. Editorial Compostela. Santiago, 2000. [ISBN: 84-8064-096-0].

“¿Crise? ¿Que crise?”, introdución a David Crystal: A Morte das Linguas. Razóns para a Sobrevivencia, pp. 7-16. Galaxia. Vigo, 2003. [ISBN: 84-8288-622-3].[Rec. A. García Lenza, Grial (2003) 160: 118-120].

“Barullo publicitario: una aproximación al babel de la publicidad en la Televisión de Galicia”, Zer. Revista de Estudios de Comunicación. UPV/EHU. 2005. [Con A. Pereira].

“Manuel García Blanco (1882-1974). Cronoloxí­a dunha biografí­a intelectual”,  Revista Galega de Filoloxí­a, 13: 15-42. Universidade da Coruña. 2012.