Manuel Santiago Fernández Álvarez (Manuel Forcadela)

Escolma de estudos:

Guía de lectura de A esmorga, de Eduardo Blanco Amor, 1991, Edicións do Cumio.

Manual e escolma da Nova Narrativa Galega, 1993, Sotelo Blanco.

A poesía de Eduardo Pondal, 1995, Edicións do Cumio.

“A Literatura na Era Cibernética”, Actas do Congreso Galeusca 1996, 1996

Guía de lectura de Á lus do candil, de Ánxel Fole, 1997, Edicións do Cumio.

“Unha visión psicanalítica de A Esmorga”, Actas das Xornadas Eduardo Blanco Amor , Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1997

“Poesía Galega de Posguerra” en Historia da Literatura Galega, A Nosa Terra, Vigo, 1998

“A narrativa galega contemporánea: 1800-­‐1975. Unha perspectiva”, Actas das Primeiras Xornadas das Letras Galegas en Lisboa, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 1998

“A Poesía de Xosé Luís Méndez Ferrín” en Xosé Luís Méndez Ferrín: O home, o escritor, Universidade da Coruña , A Coruña, 2002

“Antón Avilés de Taramancos: Poesía e Indagación”, Congreso sobre Antón Avilés de Taramancos, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2003

Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro na xénese da literatura galega de posguerra, 2005, Centro Ramón Piñeiro.

“Do autor como feitizo e como fetiche”, Hesperia. Anuario de Filología Hispánica XI-­‐2, Galaxia, Vigo, 2008

A mecánica da maxia. Ficción e ideoloxía en Álvaro Cunqueiro, 2009, Galaxia. Sete leccións de poesía, 2009, Espiral Maior.

“A (de)construción da Saudade en Ramón Piñeiro“, Homenaxe a Ramón Piñeiro, CIRP, Santiago de Compostela, 2009

“A narrativa breve de Camilo Gonsar” en Gonsar, Camilo, Narrativa Breve, Editorial Galaxia, Vigo, 2009

Dama Saudade e o cabaleiro Sombra. As relacións entre o imaxinario literario e o imaxinario nacional na Literatura Galega Contemporánea, 2012, Frank @ Timme, Berlín.