María do Camiño Noia Campos

Sobre literatura escrita por mulleres

 Néveda de Francisca Herrera Garrido (Introdución, notas, preparación ortográfica del texto e vocabulario), Vigo: Xerais de Galicia, l98l. Segunda edición, corrixida e ampliada, 1990.

«Elementos literarios femininos na poesía de Rosalía Castro» Actas do Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía Castro e o seu tempo, Tomo I. Universidade de Santiago de Compostela, l986, pp. 265-281.

Women Writers of Spain (Contributor for Authors in Galician), Edited by Carolyn L. Galerstein. Westport (Connecticut): Greenwood Press, l986.

«Francisca Herrera Garrido», Festa da palabra silenciada, 3, Vigo, l986, pp. 3-5.

«Elementos literarios femininos na poesía de Rosalía Castro» Actas do Congreso Internacional de Estudios sobre Rosalía Castro e o seu tempo, Tomo I. Universidade de Santiago de Compostela, l986, pp. 265-281.

Antoloxía da obra galega de F. Herrera Garrido (Selección, introdución e notas). Santiago: Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, l987.

«A palabra silenciada de Francisca Herrera», Dorna l2, Santiago de Compostela, maio de l987, pp. 81-88.

«Sobre a estrutura de Adios María», Festa da palabra silenciada, 4, Vigo, l987, pp. 7-10.

«Literatura galega de mulleres», Festa da palabra silenciada, nº 1, 1987, pp-7-10.

«Aspectos feministas do pensamento da Pardo Bazán», Festa da palabra silenciada, 6, Vigo, 1989, pp. 47-55

«Estruturas narrativas na obra de Marina Mayoral», Boletín Galego de Literatura, 9, Santiago de Compostela, maio de 1992, pp. 57-71.

Palabra de muller, Antoloxía da poesía galega contemporánea de mulleres, (selección, introdución, estudo e bibliografía). Vigo: Edicións Xerais, 1992.

«Claves de la narrativa de Marina Mayoral», Letras Femeninas, Asociación de Literatura Femenina Hispánica, Volume XIX. University of Nebraska-Lincoln, 1993, pp. 35-45.

Double Minorities of Spain: A Bio-Biographical Guide to Women Writers of Catalonia, Galicia, and the Basque Country, (Contributor for Authors in Galician), MLA, New York, 1994.

«Marcas de autoría feminina nas cantigas de amigo» en O mar das cantigas. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1997, pp. 85-98.

Sobre literatura popular

«A dimensión popular da obra de Leiras Pulpeiro», Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia, Universidade de Santiago, 2000, Tomo II, pp. 597-612.

Contos galegos de tradición oral. Vigo: Nigratrea, 2002.

Cuentos gallegos de tradición oral. Selección de contos do libro galego traducidos ó castelán. Vigo: Nigratrea, 2003.

«A muller nos contos galegos de tradición oral», Festa da palabra silenciada, 19, 2004, pp.85-90.

«A evolución do tema do «Morto agradecido» nunha versión galega», E.L.O.11. Homenaxe a Julio Camarena. Universidade do Algarve, 2005.

«De la Matrona de Éfeso (A-Th 1510) a la compasiva viuda gallega», Revista de Dialectología y Tradiciones populares. Madrid: Consejo de Investigaciones Científicas, IX, 2, 2005, pp. 149-164.

«O conto de tradición oral», en A tradición oral. Homenaxe a Xaquín Lorenzo. Santiago de Compostela: Asociación canle de Lira, 2005, pp. 115-135. (capítulo de libro).

«Bruxas e fadas, princesas e labregas. Figuras de muller nos contos galegos».Anuario de Estudos Literarios Galegos 2005. Vigo: Galaxia, 2006.

Catálogo tipolóxico do conto galego de tradición oral. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2010.

Editora

Imaxes de muller. Representacións da feminidade en mitos , contos e lendas. Universidade de Vigo: Servizo de publicacións, 2012.

«Lendas en pedra da maternidade» con  Gonzalo Navaza, en Camiño Noia, (ed.) Imaxes de muller. Representacións da feminidade en mitos, contos e lendas, 2012, pp. 41-56.

«Aportaciones del Catálogo gallego al apartado de Chistes y anécdotas de ATU», Estudis de Literatura Oral Popular, no. 2, 2013, pp. 155-170. Dispoñible en: http://revistes.publicacionsurv.cat/index.php/elop.

«Os cantares e contares populares de Leiras Pulpeiro», en Xe Freyre e Abel Vigo (coords.), Manuel Leiras Pulpeiro (1854-1912).O poeta e o cidadán ao cabo dun século. Lugo: Servizo de publicacións da deputación, 2014.

«Sur la classification de contes-nouvelles. Analyse de trois versions qui racontent l’histoire de la femme convoitée et calomniée», Estudis de Literatura Oral Popular. Studies. Oral Folk Literature, nº 4, 2015 (no prelo).

Sobre literatura moderna galega

«Vento Ferido: qué representa o libro de Casares na prosa galega contemporánea», Grial, 23, l969, pp. 98-100.

«Pra unha clasificación de Merlín e familia», Homenaxe a Alvaro Cunqueiro. Universidade de Santiago de Compostela, l982, pp. 141-153.

«Análise dos elementos narrativos de Cousas», Actas do Congreso Castelao, Tomo II, Santiago de Compostela, 1989, pp. 237-247.

«A muller na narrativa de Otero Pedrayo», Actas do Simposio Internacional Otero Pedrayo no panorama literario do século XX, Tomo III, Santiago de Compostela, 1990, pp. 253-261.

Limiar ao libro Álvaro Cunqueiro: os artificios da fabulación, de Xoan González Millán. Vigo, Galaxia, 1991.

«O primeiro drama simbólico de Cunqueiro: Rogelia en Finisterre», Grial, 113, xaneiro-Marzo de 1992, pp. : 157-163.

«O neotrobadorismo das 6 canciones de mar ‘in modo antico’» en Museo de Pontevedra, Tomo LII. Museo de Pontevedra, 1998, pp. 409-428.

«Unha ollada á narrativa galega coetánea» en Fernández, Camilo (coord.) La llengua i la literatura gallegues als inicis del Tercer Ressorgiment (1976-2000). Barcelona, 1999, pp. 75-80.

«A dimensión literatura popular da obra de Leiras Pulpeiro», Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia, Universidade de Santiago, 2000, Tomo II, pp. 597-612.

«Notas para unha tipoloxía de Castelao escritor», Congreso sobre Castelao. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de cultura, 2001, pp.249-260.

«A narrativa galega de posguerra (1939-1975)», Galicia. Literatura, Tomo XXXIV A Literatura desde 1936 ata hoxe: narrativa e tradución. A Coruña: Hércules Ediciones, 2002, pp. 87-149.

«Casares, escritor», Encrucillada, 127, marzo-abril 2002, pp.77-85.

«Casares en la Nova Narrativa Galega», Quimera, 217, xuño 2002, pp.38-39.

«Unha nova ollada sobre as innovacións na narrativa de Otero», Xornadas sobre Otero Pedrayo. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, 2002, pp. 225-235.

«Carlos Casares na narrativa galega actual», Monografía REM. Revista de estudos Minóranos. Vigo, 2003, pp. 97-107.

«E como lle vai á literatura galega?, en Vento do leste, nº 13, revista de cultura, arte e sociedade da Federación de entidades culturais galegas de Cataluña, maio 2006, pp. 36-38. Depósito legal: B-18354-1993.

«O poeta do mar, Gabino Díaz de Herrera», Boletín Galego de Literatura, nºs 36-37, Santiago, páxinas: 213-226, 1º Semestre de 2007.

Trinta poemas de Álvaro Cunqueiro . Selección, introdución e comentarios poéticos. Santiago de Compostela: PEN Clube, 2013.

Sobre léxico

«Interferencias léxicas entre as linguas galega e castelá”, Grial, 75, l982, pp. : 91-99.

«Contribución ó estudio do léxico dos bilingües», Verba, ll, l984, pp. 181-195.
Dicionario de sinónimos da lingua galega (Coordinadora e autora). Vigo: Galaxia, 1997.

«Problemas lexicográficos na elaboración dun dicionario de sinónimos»», con Xosé Mª Gómez Clemente. A lingua Galega: Historia e actualidade, Vol. IV. Santiago de Compostela: Ilga e Consello da Cultura, 2007, pp. 491-507.

Sobre sociolingüística e codificación do corpus

«Decreto l98l/l979 versus lealdade lingüística», Galicia 79. Vigo, l980, pp. 25-30.

«Planification linguistique et responsabilité politique: le cas du galicien», Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, celebrado na Universidade de Trier (Alemania) en l986; Max Niemeyer Verlag, Tübingen 1988, Tomo V, pp. 239-252.

«Usos e actitudes lingüísticas na Época Nós» Grial, 100, 1988, pp. : 173-182.

«Norma e estandarización: análise da Televisión Galega», Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Universidade de Santiago de Compostela, 1989. Fundación “Pedro Barrié de la Maza”, volume VI. A Coruña, 1994, pp. 41-50.

«Conciencia lingüística e norma ortográfica no primeiro tercio do século XX», Verba, 19, 1993, pp. 55-78.

«A norma estándar do galego na televisión», Cadernos de Pedagoxía galega, 20. Vigo, 1994, pp. 23-31.

«A situación lingüística do Val de Aosta», Linguas sen estado e planificación lingüística (I): Italia e Francia. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo, 2003, pp. 97-107.

Sobre historia da lingua

«Aportación ó estudio dos resultados -ano, -ana, -á en galego», Senara, 1, Vigo, l979, pp. 61-96.

«Aspectos gráficos e lingüísticos na transcrición do século XVIII duns documentos medievais», Homenaxe ó Profesor Constantino García, Tomo II. Santiago de Compostela, 1991, pp. 145-153.

«O galego escrito no Portugal do século XV», Homenaxe a Pilar Vázquez Cuesta. Santiago de Compostela: Universidade, 1996, pp. 69-77.

Sobre tradución

«Historia da traducción en Galicia no marco da cultura europea», Viceversa, 1, Vigo, 1995. pp. 13-62.

«Introdución» á publicación en galego do artigo inglés de Itamar Even-Zohar, «A posición da tradución literaria dentro do polisistema literario», Viceversa, 2, 1996, pp. 57-58.

«Consideracións sobre o aspecto verbal perfectivo na tradución galega do ‘passé simple’ e do ‘passé composé», Homenaxe a Ramón Lorenzo. Vigo: Galaxia, 1998, Tomo II, pp. 823-842.

«Novas anotacións á traducción ó galego do Ulises de J. Joyce» en Homenaxe ó Profesor Xesús Alonso Montero. Universidade de Santiago de Compostela, 2000, Tomo I, pp. 1079-1092.

«A función da tradución nun sistema literario marxinal», Anuario de Estudios Literarios Galegos 2002. Homenaxe a Xan González-Millán, pp. 105-120.

«El ámbito de la cultura gallega» en Francisco Lafarga y Luis Pegenaute (eds.). Historia de la traducción en España. Salamanca: Editorial Ambos Mundos, 2004, pp. 721-790.

«A tradución literaria en galego», Palabra, fogo, alma. Traducir é crear. A Coruña: Espiral Maior-Auliga, pp. 11-26, 2005. ISBN 84-96475-15-8.

«As traducións galegas de Le cimétière marin de Paul Valery», Viceversa, 9-10 (2003/2004), 2005, pp. 41-69 (capítulo libro).

«Tradución», Gran Enciclopedia Galega. Silverio Cañada, volume 44. Lugo: El Progreso, 2006.
Entradas sobre “Xela Arias Castaño”, “Asociación de Tradutores Galegos”, “Avelino Gómez-Ledo” e

“Fernando Pérez-Barreiro”, no Diccionario histórico de la traducción en España, coordinado por Francisco Lafarga e Luis Pegenaute, pp. 56-57, 70-71, 480-481 e 885. 2009.

«The Role of Translation in the Development of Galician National Identity», An International Encyclopedia of Translation Studies, vol. III, XXXII. Berlin/New York; De Gruyter. 2011.

«Tradución ao galego e do galego», Gran Enciclopedia galega. Silverio Cañada, Volume 44.

Entradas sobre “Xela Arias Castaño”, “Asociación de Tradutores Galegos”, “Avelino Gómez-Ledo” e “Fernando Pérez-Barreiro”, no Diccionario histórico de la traducción en España, coordinado por Francisco Lafarga e Luis Pegenaute, e publicado por Gredos en 2009, pp. 56-57, 70-71, 480-481 e 885. ISBN: 978-84-249-3626-6.

Recensións

«Follas de vagar de Eduardo Moreiras», Grial 36, l974.

«Retorno a Tagen Ata», Faro de Vigo, 1976.

«Xoguetes para un tempo prohibidos», Grial 50, l977.

«Antoloxía da poesía galega actual de Pozo e Moreiras», 60, l978.

«La fantasía lúcida de Alvaro Cunqueiro» de Diego Martínez Torrón, Grial 74, 1981, 521-522.

«Herrera Garrido, Francisca», Gran Enciclopedia Gallega, Tomo XVII, Santiago de Compostela.

«O tempo fuxe como X. Sebastian Bach de P. Vázquez», La Voz de Galicia, 28 de xullo l983.

«Desfeita, outra novela de Suarez-Llanos», La Voz de Galicia, 24 de marzo de l984.

«Festa da palabra silenciad»”, El Faro de Vigo, l de marzo de l986.

«Retrincos/Retalls», La Voz de Galicia, 23 de febreiro de l988.

«A semellanza, de Mª Xosé Queizán», La Voz de Galicia, xaneiro de 1989.

«Colombe Blanchet, unha segunda novela de Alain-Fournier”, Grial nº 114, Abril-xuño 1992, pp. 293-95.

«Os precursores da normalización da lingua galega no século XIX, de Carme Hermida», Grial 114, xullo-setembro 1992, 434-437.

«O cego de Pumardedón», de F. Fernández del Riego, Grial nº 117, Xaneiro-Marzo 1993, 129-132.

«Literatura galega. Aportacións a unha historia crítica, de Anxo Tarrío». Anuario de Estudios Literarios Galegos, 1994, 196-199.

«¿Que me queres, amor?, de Manuel Rivas», Anuario de Estudios Literarios Galegos , 1995, 217-220.

«Erros e Tánatos de Gonzalo Navaza». Anuario de Estudios Literarios Galegos, 1996, 241- 244.

«Pour une éthique du traducteur” de Anthony Pym(Presses Universitaires de Otawa, 1997), Viceversa, 4, 1998, pp. 207-210.

«A discriminación da muller na Igrexa Católica”, Por unha igrexa tamén feminina, de Engracia Vidal. A trabe de ouro, 43, xullo-setembro 2000, pp. 401-404.

«Ten o seu punto a fresca rosa, de Mª Xosé Queizán”, Anuario de Estudios Gallegos, 2000, pp. 326-330.

«Contos da Cábila de Antonio Pereira», Grial, 161, xan.-mar., 2004, pp. 87-88.

«Veu visitarme o mar de Rosa Aneiros», Anuario de Estudos Literarios Galegos, 2004, pp. 177-208.

«En lembranza da amiga, da escritora e da nai que se nos foi», Grial, 165, Xan.-Marzo, 2005, pp. 128-129.

«Oriol, Carme y Josep M. Pujol: Index of Catalan Folktales (Helsinki: Academia Scientiarum Fennica-The Folklore Fellows, vol. CXLII, nº 294 de FF Communications, 2008, 313 pp. Dialectología y tradiciones populares, volumen LXIV, nº 2, xullo-decembro 2009, Pp. 235-240.

«Laios por unha terra en catro tempos de Estúrdiga materia» de Luís González Tosar, Festa da palabra silenciada, 25, 2009, pp. 179-181.

«Contes et legendes étiologiques dans l’espace européen» de Galina Kabakoba (ed.), Estudis de literatura oral popular, 3, pp.127-131.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *