María Teresa Bermúdez Montes

Escolma de estudos:

“Gonzalo R. Mourullo na narrativa galega”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 1995. 1996. 39-61.

Con Teresa Seara Domínguez. “A narrativa breve desde 1975”, en Anxo Tarrío Varela (coord.). A literatura galega deste 1936 ata comezos do século XXI: narrativa e traducción. Tomo XXXIV, serie Galicia. Literatura (coordinado por Darío Villanueva Prieto). A Coruña: Hércules de Ediciones, 2000. 214-278.

Adiós María como novela feminina”, en  Isabel de Riquer, Elena Losada, E.  & Helena González (coords.) (2000). Professor Basilio Losada. Ensinar a pensar con liberdade e risco. Barcelona: Servei de Publicacions dela Universitat de Barcelona-Xunta de Galicia, 2000. 165-170.

Con Xosé Mª Dobarro Paz. “Tradición y actualidad del cuento gallego”, en José Romera Castillo & José Gutiérrez Carbajo (eds.). El cuento en la década de los noventa. Madrid: Visor, 2001. 79-90.

Nasce un árbore / Memorias de Tains de Gonzalo Rodríguez Mourullo. Vigo: Xerais, 2001. [Estudo introdutorio (9-92), edición crítica e notas].

Unha lectura de Adiós María. Vigo: Xerais, 2002.

Con Amparo Cereixo Silva. “Experiencias da docencia da lingua galega en Cataluña”, en Mª Xesús Bugarín et ali. (eds.). Acatas da VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002. 397-404

O camiño de abaixo de Xohán Casal. Vigo: Xerais, 2005. [Estudo introdutorio (9-107), edición crítica e notas].

“Ramón Piñeiro, Carlos Casares e a ‘Nova Narrativa'”. Revista de Investigación en Educación, nº 6. Pontevedra: Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo, 2009. 104-112. [Online].

“As poutas da censura franquista sobre a literatura galega. O caso da ‘nova narrativa'”. Revista de Investigación en Educación, nº 7. Pontevedra: Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte, Universidade de Vigo, 2010. 104-112. [Online].

“Aproximación a Como calquera outro día (1962)“. Madrygal, nº 13. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010. 29-36.
[Online].

“Piñeiro e os albores da ‘nova narrativa’ galega”. Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca (Anuario de filología catalana, gallega y vasca). XV. Madrid: UNED, 2010. 55-75. [Online].

“As poutas da censura sobre A orella no buraco”, en Mª Camiño Noia Campos & Manuel Forcadela (coords.). Cara a unha poética feminista: Homenaxe a Mª Xosé Queizán. Vigo: Xerais, 2011. 57-71.

“Conquistar a voz, se apropriar da palavra: a autoria feminina na poesia galega contemporânea”, en Otávio Rios Portela (coord.). Arquipélago continuo. Literaturas plurais. Manaus: UEA Edições, 2011. 131-145.

“‘E facemos regos, facemos versos’: Achegamento á autopoética da transgresión na obra de Lupe Gómez”, en Burghard Baltrusch (ed.). Lupe Gómez: libre e estranxeira. Estudos e traducións. Berlin: Frank & Timme, 2013.