Xosé Henrique Costas González

Escolma de publicacións:

O valego: as falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres-Estremadura). (2013) Vigo: Edicións Xerais. ISBN: 978-84-9914-557-0

O mundo que teño de meu. Artigos de Álvaro Cunqueiro (1930-1980) (2013): Vigo: Editorial Galaxia. ISBN: 978-84-9865-477-6.

Álvaro Cunqueiro. Poesía (1933-1981) (2011). Vigo: Editorial Galaxia. ISBN: 978-84-9865-381-6.

A lingua galega no Eo-Navia, Bierzo Occidental, As Portelas e Calabor e o Val do Ellas: Historia, breve caracterización e situación sociolingüística actual (2011). Anexo 8 de Cadernos de Lingua. A Coruña: Real Academia Galega. ISBN: 978-84-87987-46-5.

55 mentiras sobre a lingua galega (2009): X.H.Costas (coord.). Ames (A Coruña): Laiovento. ISBN: 84-8487-172-X

“A deturpación da toponimia galega do Eo-Navia”(2008/2009) en Cadernos de Lingua nº 30/31, pp. 5-26, ISSN 1130-5924.

“Álvaro Cunqueiro: traducións de poesía catalá ao galego”(2009) en Viceversa. Revista Galega de Tradución, nº 16, pp. 135-155. ISSN: 1135:8920-14.

“As outras linguas de Francia: marco legal e situación lingüística” (2003): en A. Luna e G. Constenla (eds.) Linguas sen estado e planificación lingüística (I): Italia e Francia. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade, pp. 119-160 ISBN 84-8158-253-0.

Guía  das linguas de Europa (2002), Santiago: Edicións Positivas. ISBN 84-87783-65-1.

Escolma da poesía berciana en lingua galega (1860-1960) (2002). Santiago: Edicións Positivas (escolma, introdución, notas e glosario), ISBN 84-87783-67-8 .

“Fronteiras lingüísticas no Val do Río Ellas (Cáceres)” (2001): en Revista de Filología Románica, vol. 18. Madrid: Universidad Complutense, pp. 35-50. ISSN 0212-999X.

“Unha vé había un rapá comendo unha nò: o microsubsistema C do subsistema sibilante thetaísta do galego” (1999): en R. Álvarez e D. Vilavedra (eds.) Cinguidos por unha arela común: Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Santiago: USC, pp. 325-330. ISBN 84-8121-806-5.

“Valverdeiro, lagarteiro e mañego: o ‘galego’ do Val do Río Ellas (Cáceres)” (1999): in Fernández Rei, F. e Santamarina, A. (eds.): Linguas e variedades minorizadas. Estudios de sociolingüística románica. Santiago: Servizo de Publicacións da USC, pp. 83-106. ISBN 84-8121-772-7.

Herba aquí e acolá (1991a): Vigo: Galaxia (introdución, notas e edición). ISBN 84-7154-759-7, 180 páxinas [50 de introdución do editor].

O sufixo –eiro con valor individualizador no suroeste galego” (1991): en M. Brea e F.Fdez.Rei (eds.): Homenaxe a Constantino García, vol.1, pp. 127-132. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da USC.