Xosé María Gómez Clemente

Publicacións:

“Fraseoloxía galega e portuguesa: o verbo andar como núcleo de unidades fraseolóxicas”, en Viceversa – Revista Galega de Traducción 1, 1995, 145-157.
Diccionario de sinónimos da lingua galega, (con Camiño Noia Campos, Pedro Benavente Jareño, coords.; X. Henrique González, Gonzalo Constenla Bergueiro, Valentín Arias López), Vigo: Ed. Galaxia 1997.

“Neoloxía, neoloxismos e diccionarios”, en E. González Seoane e M. Álvarez de la Granja, M. (eds.): A estandarización do léxico. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela 2003, 465-49.

Novas palabras galegas. Repertorio de creacións léxicas rexistradas na prensa e en Internet, (con López Fernández, S. et alii), Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo 2003.

“Novos criterios para a elaboración dun dicionario de neoloxismos”, (con Ana Belén Crespo Bastos), en E. González Seoane, A. Santamarina e X. Varela Bareiro (eds.): A lexicografía galega moderna. Recursos e perspectivas. Santiago de Compostela: Facultade de Filoloxía 2008, 183-19.

“XML-based Extraction of Terminological Information from Corpora”, (con Crespo Bastos, Ana, Xavier Gómez Guinovart, Susana López Fernández), en José Carlos Ramalho, João Correia Lopes e Salvador Abreu (eds.): Actas da 6ª Conferência Nacional XATA2008. XML: Aplicações e Tecnologias Associadas. Évora: Universidade de Évora 2008, 28-39.

Léxico panlatino do cambio climático, (con Xavier Gómez Guinovart, Paz Orois Fernández), Québec: Bureau de la traduction. Direction de la normalisation terminologique 2010 (ISBN 978-1-100-51386-7).

“Galnet: WordNet 3.0 do galego”, (con Xavier Gómez Guinovart, Andrea González Pereira, Verónica Taboada Lorenzo), en Linguamática 3.1., 2011, 59-66 (ISSN 1647-0818, http://www.linguamatica.com).

Vocabulaire panlatin des pneumopathies professionnelles / Vocabulario panlatino de pneumopatías ocupacionais, (con Gómez Guinovart, Xavier e Mar Villar Zamuz), Québec: Office québécois de la langue française, Gouvernement du Québec 2012 (ISBN 978-2-550-66593-9).